ลังขวดน้ำดื่ม ลังขวดแก้ว

CQ-003 ลังน้ำดื่ม 24 ช่อง

ลังขวดน้ำดื่ม ลังขวดแก้ว

CQ-005 ลังน้ำดื่ม 12 ช่อง