ขยะแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง

     ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ได้กำหนดไว้ว่า ภาชนะสำหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทนั้นต้องมี สี เฉพาะ หรืออาจกำหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได้

โดยกำหนดไว้ดังนี้

  1. สีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไป
  2. สีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ (ขยะที่ย่อยสลายได้)
  3. สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)
  4. สีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
    • แต่โดยทั่วไปแล้วนิยมใช้ถังขยะสีแดงกัน

 

ขยะทั่วไป

General Waste

 หรือ “มูลฝอยทั่วไป”  คือ ขยะ ประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
 
ตัวอย่างของขยะทั่วไป พลาสติกห่อขนม ถุงบรรจุผงซักฟอก ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร บรรจุภัณฑ์เปื้อนอาหาร เศษผ้า เศษหนัง กระดาษ ถุงมือยาง ขยะจากอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงำน เสื้อผ้า

ขยะรีไซเคิล

Recyclable Waste

คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่ได้

ตัวอย่างขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก เศษพลาสติก ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ อลูมิเนียม 

ขยะอันตราย

สีแดง

ขยะเปียก

สีเขียว

ขยะติดเชื้อ

“มูลฝอยติดเชื้อ” หรือ ขยะติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้
 
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และ การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซาก สัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ
 
(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพ หรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง
(๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์
(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากเลือด สารน ้าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้า ก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง
(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง “ห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง” หมายความว่า ห้องรักษาผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อร้ายแรง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อมูลอ้างอิงตาม”ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560” และ “ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ “

เรียบเรียงโดย chinter.com

 

มูลฝอย คือ

 “มูลฝอย” ตามความหมายของ  “ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕” คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุง พลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Line
Messenger
Email
Phone
Messenger
Line
Phone
Email