มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.chinterstore.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.chinterstore.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.chinterstore.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.chinterstore.comได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์บริษัท จับฉ่ายดอทคอม จำกัด 105/428 เคหะร่มเกล้า 29 แยก 9 คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์บริษัท ชินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 105/428 เคหะร่มเกล้า 29 แยก 9 คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง e-mail address : sales@chinter.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านแบบฟอร์มหน้าเวปไซต์ ที่ https://quizzical-perlman.128-199-70-147.plesk.page/contacts/

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทร. 0-2547- 5960 โทรสาร. 0-2547- 5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)อีเมล : e-commerce@dbd.go.th 
#UPDATE : 17.01.2019